Naslovnica -
Politika privatnosti

Politika privatnosti

1. Općenito

1.1 Zaštita vaše privatnosti prilikom korištenja naše web stranice (www.duran.hr) iznimno nam je važna.

Za zaštitu Vaših osobnih podataka na ovoj web stranici odgovoran je Odvjetnički ured Đuran kao voditelj obrade osobnih podataka.

1.2 Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i kojom se stavlja izvan snage Direktiva 95/46 / EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Ujedno želimo naglasiti da smo kao odvjetnici, sukladno članku 13. Zakona o odvjetništvu i člancima 26. do 34. Kodeksa etike, dužni čuvati kao odvjetničku tajnu sve što ste nam povjerili. kao stranka ili na drugi način zastupate saznali, a dužnost čuvanja pravne tajne odnosi se na naše sadašnje i bivše zaposlenike.

1.3 Prihvaćanjem ovih Pravila privatnosti, klikom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da ste suglasni s obradom osobnih podataka kako je navedeno u ovim Pravilima.

2. Sigurnost

Kako bismo zaštitili vaše osobne podatke, poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje stalno ažuriramo, a koje mjere štite vaše osobne podatke od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.

No, ne možemo jamčiti potpunu zaštitu tijekom prijenosa osobnih podataka na ili s naše web stranice, stoga je iznimno važno da brinete o sigurnosti svog računala te sigurnoj pohrani osobnih podataka i njihovoj povjerljivosti.

3. Kategorije osobnih podataka i svrha obrade

3.1 Kategorija stranaka – obrađujemo sljedeće osobne podatke:

– identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, OIB, adresa, broj osobne iskaznice, fotografija, drugi podaci sadržani u osobnoj iskaznici;

– kontakt podatke kao što su: e-mail adresa, broj telefona (mobitela i/ili fiksnog broja);

– bankovne podatke kao što su: IBAN, naziv banke; vrsta kartice itd.;

– podatke o drugim osobama – protustrankama i opunomoćenicima, svjedocima, vještacima, službenicima koji vode postupke, djelatnicima sudova i drugih državnih tijela, javnim bilježnicima i slično, koji su nam potrebni za pokretanje i vođenje postupka pred nadležnim tijelima ili općenito zastupanje ili pružanje drugi oblici pravne pomoći; sadržaj vaših upita i naših odgovora, dokumentacija koju ste nam stavili na raspolaganje, bilješke iz spisa (sudskog i izvansudskog), dokumentacija o našim uslugama, dokazi o izvršenim uslugama, troškovnik;

– kao i sve druge podatke koje prije ili tijekom pružanja pravne pomoći date Uredu, a koji su nužni za pružanje pravne pomoći;

– posebna kategorija osobnih podataka: može sadržavati podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, zdravstvene podatke, podatke o spolnom životu, podatke o seksualnoj orijentaciji.

Svrha obrade:

a) pravne usluge: Ured može obrađivati Vaše osobne podatke na temelju Zakona o odvjetništvu, izdane punomoći, sklopljenog ugovora ili odluke nadležnog tijela u svrhu pružanja pravne pomoći, a posebno za pokretanje i vođenje postupka pred nadležna tijela, izrada dokumenata, savjetovanje. Stoga obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nam potrebni za pružanje pravnih savjeta, sastavljanja dokumenata (ugovora, oporuka, izjava i sl.), zastupanja pred sudom i drugim nadležnim institucijama, kao i izvansudskog zastupanja, a sve u cilju radi zaštite Vaših prava i pravnih interesa.

Obrada osobnih podataka temelji se na ugovornoj pravnoj osnovi (ugovor o zastupanju ili nalog ili punomoć) sukladno čl. 6. stavak 1. točke (a) i (b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Međutim, uzimajući u obzir specifičnosti pravne službe, obrada podataka temelji se i na članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

b) Ispunjavanje zakonskih obveza

Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo ispunili svoje zakonske obveze kao voditelj obrade. U određenim slučajevima Ured je dužan obrađivati Vaše podatke radi poštivanja zakonskih obveza. Takva obrada može proizaći iz prisilnih zakonskih propisa, kao što su porezni, trgovački, protiv pranja novca, kaznene odredbe i slično, dakle, zbog državnog nadzora i kontrole te zakonske obveze davanja podataka.

Obrada se temelji na članku 6. stavku 1. točki (c) Opće uredbe o zaštiti podataka.

3.2 Kategorija ispitanika – zahtjev za ostvarivanje prava:

– e-mail adresa, ime i prezime, broj telefona (mobitela i/ili fiksnog broja);

– po potrebi presliku identifikacijske isprave (isključivo radi utvrđivanja identiteta ispitanika).

Svrha obrade osobnih podataka: legitimni interes – odgovor na Vaš zahtjev.

3.3 Poslovna kategorija

– poslovni partneri fizičkih osoba – identifikacijski podaci: ime i prezime, OIB i sl., kontakt podaci: adresa, telefon, mobitel i sl., bankovni podaci kao što su: IBAN, naziv banke; vrsta kartice itd.;

– kontakt osoba poslovnog partnera – identifikacijski podaci: ime i prezime i dr., kontakt podaci: adresa, telefon, mobitel i dr., podaci vezani uz radno mjesto poslovnog partnera (pozicija, odjel i dr.).

Svrha obrade osobnih podataka: osobni podaci se obrađuju u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz ugovora sklopljenih s poslovnim partnerima, a posebice u svrhu izdavanja računa za obavljene usluge. Određeni osobni podaci također se mogu obrađivati ako je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza voditelja obrade. Osobni podaci mogu se obrađivati i za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade, npr.: poslovna komunikacija, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjena međusobne suradnje.

4. Dostava osobnih podataka

Niste nam dužni dati svoje osobne podatke. No, davanje osobnih podataka u pravilu je nužno za izvršenje naših pravnih usluga ili ugovora, stoga moramo upozoriti da bez davanja osobnih podataka (ovisno o pojedinom slučaju) nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam cjeloviti pravni savjet i zastupljenost.

5. Izvori

Vaše osobne podatke, osim onih koje ste nam dostavili osobno, prikupljamo po potrebi isključivo radi zaštite Vaših prava i pravnih interesa kao naše stranke, te od nadležnih državnih institucija i trećih osoba.

Kada podatke prikupljamo o osobama koje nisu naša stranka, prikupljamo ih na temelju vaših izjava ili na temelju zakonskih ovlasti sadržanih u posebnim zakonima ili na temelju uvida u javno objavljene registre.

6. Primatelji

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici i drugi zaposlenici Ureda zaduženi za računovodstvo, dostavu pošte i administraciju.

Vanjski primatelji mogu imati pristup Vašim osobnim podacima samo ako je to potrebno za obavljanje naših pravnih usluga ili kao rezultat obveznih zakonskih propisa.

Vanjski primatelji mogu biti:

– nadležna državna tijela (kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, Ministarstvo unutarnjih poslova i dr.);

– pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga voditelju obrade;

– Pružatelji usluga informatičke podrške voditelju obrade;

– povezane osobe voditelja obrade;

– banke, kreditne i financijske institucije i slično;

– javni bilježnici; druge ugovorne strane, zastupnici druge ugovorne strane i poslodavci druge ugovorne strane;

– vještaci, sudski tumači i prevoditelji;

– treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja osobnih podataka ispitanika;

– druge treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa u vezi s pružanjem pravne pomoći ili ostvarivanja legitimnog interesa.

U slučaju otkrivanja osobnih podataka izvan Republike Hrvatske, poduzet ćemo potrebne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka kako bismo osigurali da treća strana kojoj se Vaši osobni podaci prenose osigura istu razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao u Republici Hrvatskoj. Hrvatske. U svakom trenutku od Ureda možete dobiti informacije o tome prenose li se Vaši osobni podaci izvan Republike Hrvatske, kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedene kontakt podatke.

7. Rok trajanja

a) Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o odvjetništvu dužni smo čuvati osobne podatke iz točke 3.1. ove Politike deset godina od pravomoćnog okončanja postupka. Međutim, ako je u tijeku ovršni postupak po pravomoćnoj i ovršnoj presudi, postupak po izvanrednim pravnim lijekovima, zaštita Vaših prava pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske i/ili Europskim sudom za ljudska prava i dr. tada Vaše podatke čuvamo. za dodatnih deset godina. su iscrpljena sva pravna sredstva za zaštitu Vaših prava i pravnih interesa.

Izuzetak su dokumenti (oporuke, ugovori i sl.) koje ste nam povjerili na čuvanje, a koje dokumente čuvamo temeljem Vaše narudžbe do Vašeg preuzimanja.

Uzimajući u obzir specifičnosti pravne službe, kao voditelji obrade možemo u pojedinačnim slučajevima, a ovisno o posebnim okolnostima, radi zaštite legitimnih i pravnih interesa, odrediti dulji rok čuvanja spisa.

Ako prisilni zakonski propisi zahtijevaju dulje razdoblje pohrane, tada će vaši podaci biti izbrisani nakon dodatnih zakonskih rokova.

b) Osobne podatke iz točaka 3.2. i 3.3. ove Politike čuvamo pet godina, osim u slučaju ostvarenja ili obrane zakonskih zahtjeva ili ako obveznim zakonskim propisom nije određeno dulje razdoblje čuvanja.

8. Web kolačići

Koristimo kolačiće koji su strogo nužni za pravilan prikaz i rad ove web stranice i ne prikupljamo vaše osobne podatke putem kolačića.

9. Prava koja Vam pripadaju:

9.1 Pravo pristupa – možete zatražiti potvrdu da li se Vaši podaci obrađuju, u koju svrhu i u kojem opsegu.

9.2 Pravo na ispravak – ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su netočni ili nepotpuni.

9.3 Pravo na brisanje – Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako više ne postoji svrha za koju su prikupljeni, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno ometa vaše zaštićene legitimne interese ili ako se obrada temelji na vašem pristanku.

Međutim, potrebno je voditi računa o eventualnom postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših osobnih podataka, kao što je pohrana izričito propisana zakonom, postojanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično.

9.4 Pravo na prijenos podataka – podatke koje ste nam dostavili i koje obrađujemo uz Vašu privolu ili za izvršenje ugovora, a njihova obrada se provodi automatski, na Vaš zahtjev ćemo ih proslijediti u strukturiranom, zajedničkom i strojnom obliku. – čitljiv oblik. Ako je tehnički izvedivo, možemo ih izravno prenijeti drugom voditelju obrade na vaš zahtjev.

9.5 Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka:

– ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka, tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka;

– ako je obrada nezakonita, ali ste odbili brisanje i umjesto toga zatražili ograničenje obrade podataka;

– ako više ne trebamo vaše osobne podatke za namjeravanu svrhu, a i dalje su vam potrebni za podnošenje ili obranu pravnih zahtjeva;

– ako ste podnijeli prigovor na obradu osobnih podataka čekajući potvrdu jesu li legitimni razlozi voditelja obrade veći od Vaših razloga.

9.6 Pravo na prigovor – u svakom trenutku možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, stoga, ako obrađujemo Vaše osobne podatke u javnom interesu ili obradi temelji se na potrebama našeg legitimnog interesa.

* Prilikom ostvarivanja svojih prava vodite računa da nam dostavite dokaz na temelju kojeg ćemo na nedvojben način moći utvrditi Vaš identitet (osobni identifikacijski dokument).

9.7 Pravo na žalbu – ukoliko smatrate da smo prilikom obrade Vaših osobnih podataka prekršili pravila o zaštiti osobnih podataka i time povrijedili Vaše interese, prava i slobode, molimo da nas kontaktirate kako bismo razjasnili sva moguća pitanja.

Osim nama izravno, sa svojim prigovorom ili žalbom možete se obratiti i nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) kojoj se možete obratiti na sljedeće načine:

  • osobno
  • pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb,
  • pozivom na broj: +385 1 4609 000,
  • faksom na: +385 1 4609 099
  • putem e-maila: azop@azop.hr.

9.8 Dat ćemo informacije o poduzetim radnjama najkasnije mjesec dana od datuma primitka vašeg zahtjeva.

Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili postoji veći broj zahtjeva, ovaj rok se može produžiti za još dva mjeseca, ali ćemo Vas u tom slučaju obavijestiti o razlozima eventualnog produljenja roka.

Također, ukoliko nismo u mogućnosti postupiti po Vašem zahtjevu, obavijestit ćemo Vas o našoj odluci uz navođenje razloga takve odluke, te mogućnosti podnošenja prigovora ili žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, posebice zbog učestalog ponavljanja, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti udovoljiti zahtjevu.

PREUZMI ZAHTJEV


10. Automatizirana obrada uključujući profiliranje

Prilikom pružanja naših pravnih usluga isključena je automatizirana obrada i profiliranje u smislu članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

11. Uvjeti i promjene

Uvjeti ove Politike privatnosti i kolačića reguliraju korištenje kolačića i svih podataka prikupljenih tijekom primjene ovih Pravila, osim kolačića trećih strana.

Za ostvarivanje svojih prava i sva dodatna pitanja obratite nam se na:

Kontakt podaci voditelja obrade:

Odvjetnički ured Đuran
Addresa: Andrije Hebranga 8, 10 000 Zagreb
E-mail: info@duran.hr
Telefon: +385 91 309 3313